AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Vispārīgi noteikumi

 1. Agroresursu un ekonomikas institūta (turpmāk tekstā – AREI) privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk tekstā – datu subjektam) informāciju par AREI veikto personas datu apstrādi, t.sk. apstrādes nolūkiem, tiesiskajiem pamatiem, datu subjektu tiesībām, datu apstrādes termiņiem u.c.
 2. Šie noteikumi ir izveidoti saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām:
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula);
  • Fizisko personu datu apstrādes likums;
  • AREI iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 3. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • AREI darbiniekiem, t.sk. ar AREI darba tiesiskās attiecības izbeigušiem darbiniekiem;
  • trešajām personām par pakalpojuma sniegšanu vai saņemšanu;
  • apmeklētājiem, kuri atrodas vai atradušies AREI teritorijā vai ēkās, kas aprīkotas ar videonovērošanu;
  • AREI pārvaldībā esošo tīmekļa vietņu un informācijas sistēmu lietotājiem;
  • AREI organizēto pasākumu apmeklētājiem;
  • personām, kuru ierakstus sociālos tīklos pārpublicē AREI.
 4. Informācija par datu pārzini:

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4126
Reģistrācijas numurs: 90002137506
Tālr.: 67552909
Mājaslapa: https://www.arei.lv/
E-pasts: arei@arei.lv

 1. Personas dati tiek apstrādāti:
  • Galvenajā birojā – Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039;
  • Priekuļu pētniecības centrā – Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126;
  • Stendes pētniecības centrā – “Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV – 3258.

II. Termini

 1. Politikā lietotie termini:
  • personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
  • datu subjekts – fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
  • datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, to reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, tos nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, kā arī datu saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
  • pārzinis – AREI, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura AREI vārdā apstrādā personas datus;
  • trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, AREI, AREI apstrādātājs un personas, kuras AREI tiešā pakļautībā ir pilnvarota apstrādāt personas datus;
  • datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

III. Personas datu apstrādes nolūki un pamats

 1. Personas dati tiek apstrādāti kādā no šiem nolūkiem:
  • līgumsaistību nodibināšana un administrēšana;
  • zinātniskās darbības nodrošināšana un veicināšana;
  • saistošo normatīvo aktu izpilde un pārvaldes funkciju realizācija;
  • personas identificēšana un saziņas nodrošināšana;
  • AREI sniegto pakalpojumu nodrošināšana;
  • maksājumu administrēšana un inventāra uzskaite;
  • AREI publicitātes un komunikācija veicināšana;
  • sabiedrības informēšana par aktuālajiem notikumiem un citiem saistošiem jautājumiem;
  • IT drošības nodrošināšana un administrēšana;
  • videonovērošana īpašuma un personu aizsardzības nolūkos;
  • informācijas sniegšana datu subjektam, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem datu subjekts tiek informēts pirms datu sniegšanas.
 2. Personas datu apstrāde tiek balstīta uz vismaz uz vienu no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:
  • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar datu subjektu, izpildītu tā līgumsaistības vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz AREI attiecināmu juridisku pienākumu;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko AREI veic sabiedrības interesēs vai īstenotu likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu AREI leģitīmo interešu ievērošanu. AREI veic apstrādi, balstoties šādām leģitīmajām interesēm:
   • nodrošināt līgumsaistību izpildi vai kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu;
   • vairot AREI un to darbinieku atpazīstamību potenciālajiem sadarbības partneru vidū un to piesaiste;
   • informēt personu par pasākuma norisi vai citu datu subjektam saistošu informāciju;
   • preventīvi novērst noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
   • uzraudzīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbību, lai konstatētu tehniskās problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
   • analizēt AREI pārvaldībā esošo tīmekļa vietnes apmeklētību un lietotāja mijiedarbību ar to;
   • vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • cita leģitīma interese, par kuru datu subjekts tiek informēts pirms datu sniegšanas.

IV.  Personas datu ieguve un glabāšana

 1. Personas dati no datu subjekta tiek iegūti:
  • līgumsaistību noslēgšanas un tā izpildes rezultātā;
  • datu subjektam pašam sniedzot tos AREI, piemēram, aizpildot reģistrācijas anketu dalībai seminārā;
  • datu subjektam atrodoties AREI organizētā pasākumā vai teritorijā, kuras aprīkotas ar videonovērošanu.
  • datu subjekta personīgās darbības rezultātā, piemēram, veicot veiksmīgu pieslēgšanos AREI pārvaldībā esošā informācijas sistēmā;
  • no citām iestādēm normatīvo aktu ietvaros vai no publiskajiem reģistriem.
 2. Personas dati tiek apstrādāti un glabāti, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • kamēr tie ir nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai;
  • ir spēkā ar datu subjektu noslēgtās līgumsaistības;
  • AREI ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • tiek glabāti normatīvos aktos noteiktajos glabāšanas termiņos;
  • kamēr datu subjekts nav atsaucis savu iepriekš sniegto piekrišanu, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats;
  • lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu, kamēr pret AREI kāds var celt juridiskas pretenzijas un/vai uzsākt tiesvedības procesus.
 3. Personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, tiek glabāti 30 dienas. Videoieraksti tiek glabāti ilgāk, ja tiek veikta izmeklēšana vai saņemts tiesībaizsardzības iestāžu rakstisks informācijas pieprasījums.
 4. Pēc tam, kad personas datu glabāšanai vairs netiek attiecināts neviens no personas datu apstrādes kritērijiem, personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.
 5. Dati no AREI pārvaldībā esošajām informācijas sistēmu rezerves kopijām tiek dzēsti, tiklīdz beidzas rezerves kopijas uzglabāšanas laiks.

 V. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju un automatizēta lēmumu pieņemšana

 1. Personas datus AREI neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Ja būs nepieciešams nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonās, AREI saskaņā ar normatīvajiem aktiem realizēs noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.
 2. Automatizēta lēmumu pieņemšana AREI netiek veikta.

VI. Datu subjekta tiesības un pienākumi

 1. Datu subjektiem ir šādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:
  • saņemt normatīvos aktos noteikto informāciju saistībā ar AREI veikto personas datu apstrādi;
  • iegūt savu personas datu kopiju, kā arī pieprasīt veikt šo datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu;
  • iebilst pret savu personas datu apstrādi vai to ierobežot;
  • atsaukt piekrišanu savu personu datu apstrādei, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišanu;
  • pieprasīt savu personas datu pārnešanu, ja tas nav pretrunā ar Regulas 20. pantu;
 2. Datu subjekta pienākums ir sniegt AREI pareizus savus personas datus, kā arī nepieciešamības gadījumos ziņot un pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu, ja tie ir mainījušies.
 3. Ja datu subjektam ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar AREI veikto personas datu apstrādi, tam ir jāvēršas AREI pie atbildīgās personas datu apstrādē vai IS drošības pārvaldnieka. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt AREI ietvaros, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai tiesībsargājošām struktūrām.

VII. AREI pienākumi personas datu apstrādē

 1. AREI personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:
  • informācijas sniegšanu datu subjektam, kas ir ietverta šajā Politikā;
  • Regulas ietverto normu izpildi attiecībā uz datu subjektiem, t.sk. iespēju datu subjektam realizēt savas tiesības attiecībā uz personas datu aizsardzību;
  • tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu, ņemot vērā AREI pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus;
  • bez nepamatotas kavēšanās ziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu fizisku personu tiesībām un brīvībām;
  • personas datu apstrādi veic tikai tās AREI pakļautībā esošās personas, kuras atbilstoši darba pienākumiem ir tiesīgas to veikt;

VIII. Datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

 1. Lai realizētu Regulā noteiktās tiesības, datu subjektam ir jāvēršas ar aizpildītu pieprasījuma veidlapu vai rakstveida iesniegumu pie AREI biroja vadītāja vai biroja administratora.
 2. Saņemot pieprasījumu, konkrētais datu subjekts tiek identificēts – par identificētu personu uzskata, ja datu subjekts ir vērsies AREI vienā no šādiem veidiem:
  • ieradies personīgi AREI galvenajā birojā vai kādā no pētniecības centriem un kopā ar tiesību pieprasījumu, uzrādījis personas apliecinošu dokumentu;
  • iesūtījis pieprasījumu uz AREI e-pastu arei@arei.lv, parakstot šo dokumentu ar drošu elektronisko parakstu;
  • iesūtījis pieprasījumu, autorizējoties portālā Latvija.lv.
 3. Ja datu subjekta tiesību pieprasījumu izdara tā pārstāvis, to veic tikai klātienē, uzrādot dokumenta oriģinālu par datu subjektu tiesību pārstāvību.
 4. Atsevišķos gadījumos datu subjekts savas tiesības var realizēt arī citos veidos, piemēram, izsakot mutisku iebildumu pasākuma organizatoriem vai arī atsūtot e-pasta vēstuli par nevēlēšanos turpmāk saņemt komerciāla rakstura ziņojumus, ar nosacījumu, ja šis iebildums tiek saņemts no tās pašas e-pasta adreses, kam tika sūtīts komerciāla rakstura ziņojums.

IX. Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. AREI ar datu apstrādātājiem, kas piedalās datu subjektu personas datu apstrādē, saskaņā ar šajā Politikā noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem, ir noslēguši rakstisku līgumu par attiecīgo datu apstrādi.
 2. AREI neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus un līgumsaistību laikā iegūto informāciju, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  • saskaņā ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • ja informācijas sniegšana trešajām personām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm paredz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

X. Sīkdatņu apstrāde

 1. AREI tīmekļa vietņu pilnvērtīgai funkcionalitātei tiek izmantotas sīkdatnes, par kuru apstrādi datu subjekts tiek informēts pirmo reizi, apmeklējot tīmekļa vietni.
 2. Datu subjektam ir tiesības mainīt tīmekļa pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiktu izmantotas. Šajā gadījumā var tikt traucēta konkrētās tīmekļa vietnes funkcionalitāte.
 3. Ar AREI izmantoto sīkdatņu veidiem un to apstrādi ir iespējams iepazīties tīmekļa vietnē: www.arei.lv.

XI. Publiska AREI pasākuma fotografēšana un filmēšana

 1. Lai informētu sabiedrību par AREI aktivitātēm, vairotu AREI publicitāti un fiksētu kāda nozīmīga notikuma faktu, AREI organizētajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana, filmēšana vai arī veikta video straumēšana tiešraidē.
 2. AREI par veikto fotografēšanu un filmēšanu pasākumos informē, izvietojot brīdinājuma zīmi pie ieejas pasākumā vai ievietojot attiecīgu paziņojumu pasākuma ielūgumos, afišās u.c. informatīvos materiālos par pasākumu.
 3. Uzņemtie fotoattēli un video var tikt ievietoti AREI tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu profilos, kā arī reprezentācijas materiālos.
 4. Gadījumos, kad datu subjekts nevēlas, lai viņš tiktu fotografēts vai filmēts pasākumā, ar attiecīgo lūgumu ir nepieciešams vērties pie konkrētā AREI pasākuma organizatora.
 5. Datu subjektam ir tiesības vērties pie AREI ar pieprasījumu dzēst uzņemto fotogrāfiju vai video, kurā ir attēlots konkrētais datu subjekts.
 6. AREI nav atbildīga par fotogrāfijām vai videomateriāliem, ko ir uzņēmušas un publiskojušās trešās personas.

XII. Citi noteikumi

 1. Privātuma politika var tikt grozīta, publicējot Politikas aktuālo versiju AREI mājaslapā: arei.lv.
 2. Šo Politiku apstiprina AREI direktors un tā stājas spēkā apstiprināšanas dienā.
 3. Papildus informāciju par datu subjekta tiesību realizāciju AREI vai citu ar personas datu aizsardzību saistošu informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar AREI IS drošības pārvaldnieku, e-pasta adrese: datuaizsardziba@arei.lv.
 4. Ar Politikas spēkā stāšanos spēku zaudē gada 30. jūlijā apstiprinātā AREI Privātuma politika.